HR I EN
 • Opći uvjeti najma plovila

  Članak 1.

  1.1. IN NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Najmodavac) jamči tehničku ispravnost i dobro stanje svojih plovila.

  1.2. Osoba koja je potvrdila rezervaciju, odnosno uplatila akontaciju (u daljnjem tekstu: Klijent) zasniva pravni odnos s Najmodavcem, te time potvrđuje da je suglasna s Općim uvjetima dnevnog najma.

  1.3. Najmodavac izričito utvrđuje da se ovi Opći uvjeti odnose na dnevni najam plovila (jedan ili više dana) bez usluge smještaja, te da Najmodavac pruža samo tu vrstu usluge najma.

  1.4. Sve što je u ovim uvjetima objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za Klijenta tako i za Najmodavca.

  1.5. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualno nastalih sporova između Klijenta i Najmodavca.

 • Cijena i uvjeti plaćanja

  Članak 2.

  2.1. Cijene najma plovila su objavljene u Eurima (€), na službenoj stranici najmodavca.

  2.2. Cijene iz čl. 2.1. uključujuju tehnički ispravno, čisto plovilo sa svom opremom i punim spremnicima goriva, obvezno i kasko osiguranje plovila, vez u matičnoj marini, hrvatsku plovidbenu dozvolu.

  2.3. Navedene cijene plovila ne pokrivaju troškove drugih marina tijekom najma, lučke takse, troškove goriva i potrepština, parking automobila i zdravstveno osiguranje posade.

  2.4. Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju plovila Klijent uplaćuje akontaciju u protuvrijednosti 50% iznosa cjelokupnog najma (najam plovila uvećan za dodatne usluge koje su s klijentom ugovorene) odnosno koliko je iskazano na službenoj ponudi. Preostali iznos do iznosa cjelokupnog najma klijent je dužan platiti neposredno prije samog najma.

  2.5. Rezervirano plovilo Klijent može preuzeti na korištenje samo pod uvjetom da je uredno regulirao sva potrebna plaćanja.

 • Promjene i otkaz najma

  Članak 3.

  3.1. Ukoliko Klijent želi promjeniti uvjete najma, mora to zatražiti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta) i dobiti pisano odobrenje od Najmodavca.

  3.2. Za otkaz najma plovila Najmodavac zadržava 50% ukupne cijene najma.

  3.3. Ukoliko Klijent koji otkaže unajmljeno plovilo, prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, koji je spreman preuzeti njegova prava i obveze, Najmodavac zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

  3.4. Ukoliko do otkaza rezervacije dođe zbog objektivnih razloga na strani Klijenta (smrt u obitelji, teška nezgoda, bolest), već uplačeni iznos neće mu biti vraćen, već će mu Najmodavac staviti plovilo na raspolaganje u prvom slobodnom terminu ili u slijedećoj sezoni.

  3.5. Postojanje okolnost iz gornjeg stavka ovog članka klijent mora dokazati vjerodostojnom dokumentacijom koju će najmodavcu dostaviti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

 • Preuzimanje plovila (CHECK-IN)

  Članak 4.

  4.1. Najmodavac se obvezuje predati Klijentu tehnički ispravno i kompletno opremljeno plovilo s punim spremnikom goriva, čisto i uredno, spremno za plovidbu, do 09.00 sati prvog dana najma.

  4.2. Pri preuzimanju plovila najmoprimac je dužan kod najmodavca položiti obvezan polog u iznosu od 1.000,00 € (plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja) u gotovini ili bjanko slipu s otiskom kreditne kartice gosta. Svrha obveznog pologa je da se nadoknade sve štete nastale tijekom najma, a koje nisu pokrivene osiguranjem. Iznos pologa odgovara iznosu odbitne franšize iz police osiguranja. Po povratu plovila najmodavac u prisutnosti najmoprimca vrši pregled plovila. Ako se plovilo vrati u ugovoreno vrijeme na ugovoreno mjesto, uredno i neoštećeno, bez trajnih mrlja na podovima, s punim spremnicima goriva, te pod uvjetom da ne postoje, niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na Klijenta, a koji su povezani s Klijentovim korištenjem zakupljenog plovila, Najmodavac će Najmoprimcu vratiti puni iznos pologa, ako je polog dan u gotovom novcu, odnosno bjanko slip s otiskom njegove kartice ako je polog dan na opisani način. U slučaju da se plovilo ili neki njegov dio ili oprema ošteti, namjerno ili zbog nepažnje najmoprimca, svi troškovi nastali zbog popravka, zamjene, ili kupnje plovila, dijela plovila ili opreme idu na teret najmoprimca, a naplaćuju se iz pologa. Ako je tako nastala šteta veća od iznosa pologa najmoprimac je dužan nadoknaditi puni iznos naknade štete.

  4.3. Ukoliko zbog oštećenja/gubitka plovila/opreme nije moguće daljnje iznajmljivanje plovila Najmodavac će zadržati iznos pologa koji odgovara izgubljenoj dobiti.

  4.4. Ostavljanje pologa nije obavezno u slučajevima kada se plovilo unajmljuje sa skiperom angažiranim od strane Najmodavca.

  4.5. Ukoliko Klijent, bez prethodne najave, ne bi preuzeo plovilo ni po isteku 48 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, Najmodavac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor o najmu plovila, a Klijent nema pravo naknadno potraživati odštetu.

  4.6. Prilikom preuzimanja plovila (check-in) Klijent se obvezuje provjeriti opće stanje plovila i opreme, te utvrditi da li je stvarno stanje inventara i opreme, u skladu s postojećom primopredajnom listom.

  4.7. Eventualni prigovori na stanje broda podnose se isključivo prije početka putovanja.

  4.8. Eventualne prikrivene manjkavosti i nedostaci plovila i/ili opreme, koji Najmodavac prilikom predaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci i kvarovi koji nastanu nakon predaje plovila, a koje Najmodavac nije mogao predvidjeti, ne daju pravo Klijentu tražiti umanjenje cijene najma. Ako je dio plovila, opreme ili inventara izgubljen ili oštećen za vrijeme prethodnog najma, a ne može biti popravljen ili nabavljen novi dio prije ukrcaja, klijent nema pravo otkazati Ugovor o najmu, niti tražiti smanjenje cijene ako nedostatak na  plovilu, opremi ili inventaru ne utječe na sigurnost plovidbe.

  4.9. Plovilo se predaje klijentu sa svim dokumentima potrebnim za iznajmljivanje plovila (plovidbena dozvola, polica obveznog i kasko osiguranja). Najmoprimac je sve dokumente dužan čuvati s osobitom pažnjom, te ih je prilikom predaje plovila dužan vratiti.

 • Povrat plovila (CHECK-OUT)

  Članak 5.

  5.1. Klijent se obvezuje vratiti plovilo u ugovoreno vrijeme, u luku u kojoj je plovilo preuzeo, najkasnije do 19.00 sati poslijepodne posljednjeg dana najma s punim spremnikom goriva, spremno za daljnju plovidbu.

  5.2. Klijent je dužan pratiti vremenske prilike. Vremenske neprilike nisu opravdan razlog nepoštivanja ugovorenog vremena povrata plovila radi čega je klijent dužan planirati putovanje vodeći računa o vremenskim prilikama. Klijent je dužan vratiti plovilo u stanju u kakvom ga je primio. Klijent se obvezuje, prije povrata plovila (Check-outa), iznijeti svoju prtljagu i smeće sa plovila te smeće baciti na propisano mjesto za smeće u marini.

  5.3. Kod prekoračenja ugovorenog termina povratka Klijent jamči da će za svako zakašnjenje do 12 sati platiti dodatnih 5% od dnevne cijene najma za svaki sat zakašnjenja.

  5.4. Za kašnjenje preko 12 sati od ugovorenog sata povratka plovila, Klijent plaća dvostruku cijenu dnevnog najma za svaki slijedeći započeti kalendarski dan.

  5.5. Odstupanja od ovog pravila su moguća, ali isključivo uz prethodni dogovor Klijenta i Najmodavca.

  5.6. Kod povrata plovila u luku koja nije ugovorena kao odredišna luka, Klijent plaća Najmodavcu sve troškove uključene u transfer plovila do ugovorene odredišne luke.

  5.7. Prilikom predaje plovila slijedi provjera općeg stanja plovila i opreme, te usporedba zatečenog inventara i opreme sa inventarskom listom od strane predstavnika Najmodavca.

  5.8. Klijent se obvezuje prijaviti predstavniku Najmodavca sve eventualne nedostatke i oštećenja. Ukoliko su oštećenja nastala na podvodnom dijelu plovila, ili pak postoji sumnja o tome, potrebno je izvršiti detaljan pregled plovila angažiranjem ronioca ili dizalice. O načinu na koji će se pregled obaviti odlučuje Najmodavac, a troškove postupka snosi Klijent.

  5.9. Ukoliko bi Klijent pokušao prikriti štetu ili gubitak koji se dogodio tijekom najma plovila, dužan je platiti kaznu Najmodavcu u iznosu od 200€, te nadoknaditi počinjenu štetu.

  5.10. Najmodavac će izvršiti naplatu dopune goriva, kao i naplatu usluge dopune goriva, u slučaju da Klijent ne vrati plovilo s punim spremnicima, kao što je naglašeno na check listi koju Klijent potpisuje prilikom predaje plovila.

 • Obveze Klijenta

  Članak 6.

  6.1. Klijent se obvezuje i izjavljuje da:

  • da će najkasnije prije početka najma dostaviti važeću identifikacijsku ispravu osobe najmodavca, a za skipera još i broj važeće plovidbene dozvole
  • da će posjedovati valjane putne isprave; troškove nastale u vezi gubitka, oštećenja ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi najmoprimac odnosno putnik
  • da će plovilom, inventarom i opremom upravljati savjesno i pažljivo, na isti način na koji bi upravljao svojom imovinom, te da će se u svakom pogledu ponašati odgovorno
  • da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili droge
  • da će ploviti u granicama teritorijalnih voda Republike Hrvatske
  • da neće ploviti u zonama zabranjenim za plovidbu (vojne zone, itd.)
  • da neće ploviti i planirati rute bez proučavanja navigacijskih karata i nautičkih vodiča, a posebno da neće ploviti područjima koja su nedovoljno istražena i nedovoljno pokrivena nautičkim kartama
  • da će pažljivo isplanirati rutu i držati se rute
  • da će ploviti isključivo po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti, i da će izbjegavati opasna područja plovidbe
  • da neće napuštati luku ili sidrište ako je jačina vjetra veća od 20 čvorova, ili se očekuje da će biti te ili veće jačine, kao i da neće napuštati luku ili sidrište ako su vremenski uvjeti nestabilni ili se očekuju nepovoljne vremenske prilike
  • da neće napuštati luku ili sidrište ako plovilo ili neki važan dio opreme, kao što su primjerice motor, konopi, kaljužna pumpa, sidrena oprema, navigacijska svijetla, sigurnosna oprema, nisu ispravni
  • da neće napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu odnosno izdale zabranu isplovljivanja, ako nema dovoljne zalihe goriva i vode, i ako je zdravstveno stanje nekog putnika takvo da bi mu uslijed daljnje plovidbe život bio ugrožen
  • da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz osoba ili stvari uz naknadu), za profesionalni ribolov, školu jedrenja i sve drugo što je izjednačeno s komercijalnom svrhom
  • da plovilo neće dati u podnajam niti ga ustupiti na korištenje trećoj osobi
  • da na plovilo neće ukrcati veći broj osoba od predviđenog za to plovilo
  • da neće sudjelovati na regatama ili utrkama, u bilo kojem svojstvu, bez pristanka najmodavca
  • da neće tegliti drugo plovilo osim u stanju nužde i hitnim slučajevima
  • da će poduzeti sve preventivne mjere kako bi se izbjegla situacija da se plovilo koje je predmet najma mora tegliti; ako dođe do takve situacije najmoprimac je dužan poduzeti sve sigurnosne mjere dok čeka tegljenje, kao i druge potrebne radnje, te odmah kontaktirati najmodavca; cijenu tegljenja najmoprimac ne može dogovoriti bez suglasnosti najmodavca jer u protivnom snosi trošak takvog tegljenja
  • da će se gost, kao i drugi putnici na brodu, ponašati u skladu s važečim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a posebice da će poštivati propise o lovu ribe, podvodnom ribolovu, kao i arheološkim dobrima, obzirom da ni jedna od navedenih aktivnosti nije dozvoljena bez posebnog odobrenja nadležnih tijela
  • da je za svaki počinjeni prekršaj ili kazneno djelo u vezi s plovilom koje je predmet najma, a koji bi bio počinjen za vrijeme trajanja najma i koji bi bio posljedica radnje ili propuštanja gosta ili putnika, odgovoran isključivo najmoprimac ili putnik na plovilu
  • da će najmoprimac preuzeti svu odgovornost i nadoknaditi svu štetu i troškove koji su posljedica radnje ili propusta najmoprimca ili putnika, a za koje je najmodavac po bilo kojoj osnovi odgovoran trećim osobama
  • da odgovornost najmoprimca za počinjenu štetu, prekršaj ili kazneno djelo koje su nastali za vrijeme trajanja najma plovila i u vezi su s najmom plovila, a čiji je nastanak odnosno počinjenje utvrđeno nakon isteka najma, ne prestaje nakon isteka najma (odgovornost gosta traje do konačnog ili pravomoćnog okončanja postupka)
  • da će u slučaju havarije plovila, nesreće ili bilo kakvog drugog izvanrednog događaja zabilježiti tijek događaja, odmah o tome izvijestiti najmodavca, kao i podnijeti prijavu o pomorskoj nesreći najbližoj lučkoj kapetaniji te poduzeti sve druge potrebne i propisane radnje po uputama nadležnog tijela ili najmodavca
  • da će u slučaju nestanka plovila ili opreme, nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja plovila, njegove pljenidbe ili u slučaju da su prema plovilu ili Najmoprimcu izrečene mjere zabrane u vezi s plovidbom, odmah o tome obavijestiti Najmodavca, kao i mjerodavna tijela, te poduzeti sve potrebne radnje prema uputama nadležnih tijela i/ili najmodavca
  • da će u slučaju kvara na plovilu ili brodskoj opremi koja je posljedica prirodnog trošenja plovila ili opreme o tome odmah obavijestiti najmodavca i da će slijediti njegove upute; najmodavac se obvezuje otkloniti kvar u roku 24 sata od primitka obavijesti; ukoliko Najmodavac otkloni kvar u roku od 24 h, Klijent nema pravo na nikakvu naknadu; brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest o kvaru su brojevi telefona objavljeni na web stranicama Najmodavca
  • da će svaku štetu koja je posljedica krivnje ili nepažnje najmoprimca i koja nije pokrivena osiguranjem, a za koju Najmodavac odgovara trećoj osobi, Najmoprimac u potpunosti nadoknaditi Najmodavcu
  • da će preuzeti isključivu i potpunu odgovornost u slučaju da nadležno tijelo državne vlasti zaplijeni plovilo zbog protupravnih radnji poduzetih pri korištenju plovila tijekom razdoblja najma (komercijalno ribarenje, vađenje antikviteta); Najmoprimac preuzima isključivu i potpunu odgovornost prema nadležnim tijela državne vlasti, kao i prema najmodavcu za štetu koja bi bila posljedica opisnih protupravnih radnji
  • da će gorivo puniti na propisani način na mjestima koja su za to predviđena, kao i da će otpad odlagati na mjesta koja su namijenjena toj svrsi; Najmoprimac je odgovoran za zagađenje mora do kojeg je došlo prilikom punjenja goriva, kao i zbog odlaganja otpada izvan propisanih mjesta
  • da će svakodnevno provjeravati količinu ulja u motoru; Najmoprimac je isključivo odgovoran za svu štetu koja bi bila posljedica nedostatka ulja u motoru
  • da neće ukrcati na plovilo kućnog ljubimca bez prethodne suglasnosti najmodavca
  • da će se sidriti i pristajati samo u lukama i lučicama koje su sigurne, vodeći računa o trenutnim i nadolazećim vremenskim prilikama
  • da će snositi potpunu odgovornost za štetu koja bi bila posljedica sidrenja i pristajanja u nesigurnim lukama i lučicama
  • Najmoprimac je dužan o odredbama ovih Općih uvjeta upoznati sve putnike navedene u popisu posade.

 • Obveze zapovjednika plovila

  Članak 7.

  7.1. Klijent koji preuzima funkciju zapovjednika plovila mora imati potrebna pomorska znanja i vještine, te valjanu dozvolu za upravljanje plovilom na otvorenom moru.

  7.2. Ukoliko Klijent ne posjeduje tražene isprave, znanja i vještine, obvezuje se da će voditi brigu o tome da plovilom upravlja osoba koji ih ima.

  7.3. Najmodavac može tražiti od Klijenta ili osobe koju je Klijent odredio za zapovjednika da u prisutnosti predstavnika Najmodavca plovidbom na moru demonstriraju svoja znanja i vještine.

  7.4. Vrijeme utrošeno na testiranje je uključeno u vremenskog perioda u kojem je plovilo unajmljeno.

  7.5. Ukoliko Klijent već unaprijed zna da će mu biti potrebne usluge skipera, dužan je o tome obavijestiti Najmodavca prilikom prijave rezervacije.

 • Osiguranje plovila

  Članak 8.

  8.1. Plovilo je osigurano za štete nanesene trećim osobama, te od odgovornosti treće osobe (obavezno osiguranje).

  8.2. Plovilo je također i kasko osigurano s odbitnom franšizom u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja.

  8.3. Kasko osiguranje pokriva štete, preko iznosa pologa, ali ne i štete prouzročene namjerno ili radi grube nepažnje.

  8.4. Najmodavac nije odgovoran za gubitak i/ili oštećenje imovine Klijenta i ostalih članova posade, te tuđe imovine, odložene i čuvane na plovilu, operativnom vozilu ili uredu Najmodavca.

  8.5. Sva oštećenja i/ili gubici moraju biti prijavljeni Najmodavcu odmah po nastanku.

  8.6. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja više plovila, potrebno je prijaviti slučaj i nadležnoj lučkoj kapetaniji, te zatražiti od njih odgovaraju će dokumente koji će naknadno biti predani osiguravatelju.

  8.7. Postoji mogučnost da štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene Najmodavacu, nadležnim organima, odnosno osiguravatelju, te za koje ne postoji sva potrebna dokumentacija neće biti priznate u skladu s uvjetima osiguranja, a za njih u punom iznosu odgovara Klijent.

  8.8. Kod oštećenja plovila, Klijent je dužan snositi troškove u skladu s postojećim uvjetima kasko osiguranja, samo do visine kaucije.

  8.9. Troškove svih oštećenja plovila i/ili opreme izazvane grubom nepažnjom i/ili gubitkom jednog ili više dijelova opreme, snosi Klijent u punom iznosu.

  8.10. Ukoliko klijent svojom krivnjom ošteti propeler ili nogu motora na plovilu dužan je platiti nadoknadu Najmodavcu za počinjenu štetu u punom iznosu za svaki dan ugovorenog najma, po važećem cjeniku.

 • Pritužbe

  Članak 9.

  Klijent ima pravo na pritužbe ako smatra da su zakupljene usluge nepotpuno i/ili nekvalitetno izvršene. Klijent može zahtijevati naknadu samo ako odmah pri povratu plovila podnese pisanu pritužbu te priloži svu pripadajuću dokumentaciji i fotografije. Pisana pritužba mora biti potpisana i od strane klijenta i od strane najmodavca. Naknadno zaprimljene pritužbe, kao i one podnesene bez priložene dokumentacije najmodavac neće uzimati u obzir. Najmodavac je pisanu odluku na zaprimljenu pritužbu dužan donijeti u roku o 15 dana.

 • Pravni uvjeti

  Članak 10.

  10.1. U slučaju spora nadležan je sud prema mjestu sjedišta Najmodavca. Na odnose između Klijenta i Najmodavca primjenjuje se hrvatsko pravo.

  10.2. Engleska verzija ugovora predstavlja samo prijevod originalnog hrvatskog teksta. U slučaju spora samo se hrvatski tekst može korisiti kao osnova za tumačenje odredbi Ugovora.